Hadas Tapouchi
Hadas Tapouchi
Fotoinstallation
2013
Hadas Tapouchi
Fotoinstallation
2013
(Detail)