Karnauke / Rahayel / Rückriem
12. July – 23. August 1992

Eckhard Karnauke
Claudia Rahayel
Ulrich Rückriem