Vlado Velkov
Somewhere
18. July – 7. September 2008
Vlado Velkov at Kunstverein Arnsberg